...

Projekt współfinansowany przez UE

MEGAKOP Janusz Nowicki realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020 – projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

Wkład Funduszy Europejskich : 29 760 zł
Wartość projektu : 39 360 zł

Cel projektu:  ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 dzięki dywersyfikacji działalności firmy.

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacyjna technologia obrazowania w nowej linii rozwiązań druków wielkoformatowych m.in. CAD i GIS. Będziemy mogli zaproponować wydruki odporne na działanie wody co ułatwi pracę np. architektom czy budowlańcom. Wydruki nawet w deszczu będą czytelne. Jednocześnie jakość wydruków będzie wyższa i wzrośnie możliwość druku czcionek z 10 pkt. do 5 pkt. Wprowadzimy druk bezpośrednio na kartonach do grubości 1,5mm.
Zostanie utrzymane zatrudnienie w przedsiębiorstwie na poziomie z przed okresu wystąpienia pandemii COVID-19.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.